Skip to content

حمزه دالایـی

media@yekihastim.com

حمزه دالایی دریکی هستیممدیریت بخش رسانه را بر عهده دارد.
زاده‌ی ۲۳ مرداد ۱۳۶۸ در تهران و دانش آموخته‌ی رشته‌ی ریاضی در مقطع دیپلم است.