Skip to content

علی ویلان

media@yekihastim.com

 در گروه رسانه‌ی “ یکی هستیم “ است و مسئولیت گرداندن صفحات مجازی را بر عهده دارد.
وی هم اکنون دانشجوی رشته‌ی ادبیات نمایشی در دانشگاه سوره است.